Cách sử dụng thì passé composé

Thường trong bài viết điều khiến các bạn thấy khó chính là khi nào sử dụng passé composé mới đúng. Pháp ngữ Bonjour sẽ chỉ ra một số cách sử dụng thì passé composé giúp bạn làm bài tốt hơn.
Nội dung bài viết

Thường trong bài viết điều khiến các bạn thấy khó chính là khi nào sử dụng passé composé mới đúng. Pháp ngữ Bonjour sẽ chỉ ra một số cách sử dụng thì passé composé giúp bạn làm bài tốt hơn.

Cách sử dụng thì passé composé

Chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ kép trong các trường hợp sau:

1. Để nói về một sự kiện duy nhất trong quá khứ:

Cùng xem qua ví dụ này:

  • Victor Hugo est mort en 1885. (Victor Hugo chết vào năm 1885)

Trong câu này, hành động của động từ “mourir” (chết) là duy nhất. Chúng ta chỉ chết duy nhất một lần. Hơn nữa, đây là sự kiện chắc chắn đã kết thúc, tách rời khỏi hiện tại.

2. Để nói về một sự kiện quá khứ có thời lượng xác định:

Thời lượng xác định này thường được diễn tả bởi các cụm từ thời gian như “de”, “à” hay “pendant” kèm theo ngày tháng hoặc giờ giấc.

  • De 1998 à 2008, j’ai travaillé à la Banque Postale. Từ năm 1998 đến năm 2008, tôi đã làm việc tại ngân hàng Postale.

Trong câu này, hành động đã kết thúc trong quá khứ và có thời lượng nhất định: bắt đầu (1998) và kết thúc (2008).

  • Pendant 5 ans, elle a étudié l’espagnol. Cô ấy đã học tiếng Tây Ban Nha trong vòng 5 năm.
3. Để nói về một chuỗi các hành động:

Cùng xem ví dụ dưới đây:

  • Je me suis levée, j’ai bu mon café et je suis partie travailler. (Tôi đã thức dậy, tôi đã uống một ly cà phê và tôi đã xuất phát đi làm việc).

Trong câu này, có nhiều hành động kết thúc liên tục. Đầu tiên là “je me lève”. Sau đó “je bois mon café” và cuối cùng là “je pars travailler”. Quá khứ kép cho phép diễn tả các hành động quá khứ liên tiếp.

Cách sử dụng thì passé composé
Bảng quá khứ
4. Để nói về một sự lặp đi lặp lại của một hành động:

Ví dụ như:

  • Elle est allée plusieurs fois au restaurant cette semaine. (Cô ấy đến nhà hàng này nhiều lần trong tuần nay).

Trong câu này, chúng ta nói về cùng một hành động quá khứ là “aller au restaurant” được lặp lại nhiều lần.

5. Để diễn tả một sự thay đổi liên quan đến một tình huống nhất định:

Ví dụ: Je dormais et tout à coup mon téléphone a sonné. (tôi đã ngủ và bỗng nhiên điện thoại của tôi đã reo lên).

Trong câu này, quá khứ kép được sử dụng để ngắt một tình huống. Do đó, anh ấy không đặt hành động này phía trước. Hành động dài được sử dụng ở thì quá khứ không hoàn thành (l’imparfait), hành động đột ngột là quá khứ kép (passé composé).

6. Để diễn tả sự có trước:

Với một động từ ở thì hiện tại. Ví dụ: J’ai reçu ton bouquet de fleurs et je t’en remercie. (Tôi đã nhận được bó hoa của bạn và tôi cám ơn bạn).

Trong câu này, hành động ở quá khứ kép là diễn ra trước rồi mới dẫn đến hành động ở thì hiện tại.

Trong câu giả định, với một động từ ở thì tương lai hoặc mệnh lệnh. Ví dụ: Si tu n’as pas fini tes devoirs, tu n’auras pas de dessert. (Nếu con không làm xong bài tập của mình, con sẽ không món tráng miệng)

Sự kiện giả định ở thì quá khứ kép diễn ra trước một hành động khác được chia ở thì tương lai.

  • Si vous avez réussi votre entretien, contactez-moi. Nếu bạn đã vượt qua cuộc phỏng vấn của mình, hãy liên hệ tôi.

Sự kiện giả định ở thì quá khứ xảy ra trước sự việc khác được thể hiện bằng động từ ở mệnh lệnh.

7. Để thể hiện một thực tế hoàn thành trong tương lai

Chúng ta thường sử dụng le passé composé để nói một việc tương lai nhưng đã hoàn tất ngay thời điểm mà ta nói. Ví dụ: Attends une minute, j’ai presque fini. (Chờ một chút, tôi đã gần xong rồi).

Người nói nói về một hành động trong tương lai nhưng trình bày nó như đã kết thúc.

Bây giờ bạn đã có tất cả các chìa khóa để chuyển đổi và sử dụng tốt hơn “passé composé” – một trong những thì sử dụng nhiều nhất trong tiếng Pháp.

Nguồn: parlez-vous French – Dịch: Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học