TIẾNG PHÁP CƠ BẢN – ĐỘNG TỪ NHÓM 1

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% động từ thuộc nhóm 2, khoảng 5% động từ thuộc nhóm 3).

Trong tiếng Pháp cơ bản, động từ được chia ra nhiều nhóm trong đó nhóm động từ dễ nhất chính là động từ nhóm 1 tận cùng bằng đuôi -er (trừ Aller), để hiểu rõ hơn về động từ trong tiếng Pháp cơ bản thì nên xem thông tin bên dưới.

1. Tổng quan

Động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp cơ bản là những động từ kết thúc bằng « er » trừ động từ aller. Nhóm 1 chiếm khoảng 90% tổng số động từ trong tiếng pháp. May mắn thay, cách chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp cơ bản rất đơn giản !

Ở thì hiện tại, ta chia động từ nhóm 1 như sau :
– Để động từ nguyên mẫu và bỏ đi đuổi ER
– Thêm vào phần đuôi : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent

Chanter (hát)
Je chanteNous chantons
Tu chantesVous chantez
Il/elle/on chanteIls/elles chantent

Chú ý : Cách đọc của các ngôi “Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles” giống nhau.

2. Ví dụ

Sau đây là 10 động từ nhóm 1 thường gặp nhất :
1. trouver (tìm thấy, nhận thấy)
2. donner (cho)
3. parler (nói)
4. passer (trải qua)
5. regarder (xem, nhìn)
6. aimer (thích)
7. demander (hỏi, yêu cầu)
8. rester (ở lại, còn)
9. penser (nghĩ, suy nghĩ)
10. arriver (đến, xảy ra)

3. Trường hợp ngoại lệ

a. Động từ kết thúc bởi « cer » hay « ger »

Với những động từ « cer », ta thay thế c bằng « ç » khi mà ta chia ngôi nous.

Commencer (bắt đầu)
Je commenceNous commençons
Tu commencesVous commencez
Il/elle commenceIls/elles commencent

Với những động từ « ger », ta giữ nguyên “e” sau g khi ta chia với ngôi nous.

Manger (ăn)
Je mangeNous mangeons
Tu mangesVous mangez
Il/elle mangeIls/elles mangent

b. Động từ kết thúc bằng « eler » hay « eter »

Khi mà động từ kết thúc bằng « -e, -es, -ent », ta có 2 cách chia

→ đổi e thành è (acheter)

Acheter (mua)
J’achèteNous achetons
Tu achètesVous achetez
Il/elle achèteIls/elles achètent

→ gấp đôi phụ âm (appeler, jeter)

S’appeler (tên)
Je m’appelleNous nous appelons
Tu t’appellesVous vous appelez
Il/elle s’appelleIls/elles s’appellent

c .Động từ kết thúc bằng « yer »

Động từ kết thúc bằng –oyer hay –uyer (envoyer (gửi), appuyer (ấn), ennuyer (làm chán nản)…), ta phải chia y thành i trước e (e không đọc)
Những động từ kết thúc bằng –ayer (payer, essayer, balayer…), có thể đổi y thành i nhưng điều này không bắt buộc.

Essayer (thử)
J’essaieNous essayons
Tu essaiesVous essayez
Il/elle essaieIls/elles essaient
Theo dõi Pháp ngữ Bonjour

Bạn còn điều băn khoăn và cần tư vấn?

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học