Chia động từ nhóm 1

Trong tiếng Pháp có khoảng 6000 động từ được chia thành ba nhóm (90% động từ thuộc nhóm 1, 5% động từ thuộc nhóm 2, khoảng 5% động từ thuộc nhóm 3).

 

 1. 1. Tổng quan

  Động từ nhóm 1 là những động từ kết thúc bằng « er » trừ động từ aller. Nhóm 1 chiếm khoảng 90% tổng số động từ trong tiếng pháp. May mắn thay, cách chia động từ nhóm này rất đơn giản !

  Ở thì hiện tại, ta chia động từ nhóm 1 như sau :
  – Để động từ nguyên mẫu và bỏ đi đuổi ER
  – Thêm vào phần đuôi : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent

  Chanter (hát)

  Je chante

  Nous chantons

   

  Tu chantes

  Vous chantez

   

  Il/elle/on chante

  Ils/elles chantent

   

  Chú ý : Cách đọc của các ngôi “Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles” giống nhau.

  2. Ví dụ

  Sau đây là 10 động từ nhóm 1 thường gặp nhất :
  1. trouver (tìm thấy, nhận thấy)
  2. donner (cho)
  3. parler (nói)
  4. passer (trải qua)
  5. regarder (xem, nhìn)
  6. aimer (thích)
  7. demander (hỏi, yêu cầu)
  8. rester (ở lại, còn)
  9. penser (nghĩ, suy nghĩ)
  10. arriver (đến, xảy ra)

  3. Trường hợp ngoại lệ

  a. động từ kết thúc bởi « cer » hay « ger »

  Với những động từ « cer », ta thay thế c bằng « ç » khi mà ta chia ngôi nous.

  Commencer (bắt đầu)

  Je commence

  Nous commençons

   

  Tu commences

  Vous commencez

   

  Il/elle commence

  Ils/elles commencent

   

  Với những động từ « ger », ta giữ nguyên “e” sau g khi ta chia với ngôi nous.

  Manger (ăn)

  Je mange

  Nous mangeons

   

  Tu manges

  Vous mangez

   

  Il/elle mange

  Ils/elles mangent

   

  b. động từ kết thúc bằng « eler » hay « eter »

  Khi mà động từ kết thúc bằng « -e, -es, -ent », ta có 2 cách chia

  → đổi e thành è (acheter)

  Acheter (mua)

  J’achète

  Nous achetons

   

  Tu achètes

  Vous achetez

   

  Il/elle achète

  Ils/elles achètent

   

  → gấp đôi phụ âm (appeler, jeter)

  S’appeler (tên)

  Je m’appelle

  Nous nous appelons

   

  Tu t’appelles

  Vous vous appelez

   

  Il/elle s’appelle

  Ils/elles s’appellent

   

  c .động từ kết thúc bằng « yer »

  Động từ kết thúc bằng –oyer hay –uyer (envoyer (gửi), appuyer (ấn), ennuyer (làm chán nản)…), ta phải chia y thành i trước e (e không đọc)
  Những động từ kết thúc bằng –ayer (payer, essayer, balayer…), có thể đổi y thành i nhưng điều này không bắt buộc.

  Essayer (thử)

  J’essaie

  Nous essayons

   

  Tu essaies

  Vous essayez

   

  Il/elle essaie

  Ils/elles essaient

   
back to top

Đăng ký tư vấn khoá học