Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 8h00 - 21h00

Đại từ nhấn mạnh

pronoms_toniques

Các đại từ nhấn mạnh (hoặc đại từ mang trọng âm) dùng để nhấn mạnh một danh từ hoặc một đại từ.

Đại từ nhân xưng chủ ngữ Đại từ nhấn mạnh
Je moi
Tu toi
Il lui
Elle elle
On nous
Nous nous
Vous vous
Ils eux
Elles elles

Đại từ nhấn mạnh được dùng trong các trường hợp sau :

Đứng sau từ dẫn c’est

C’est vous, Monsieur Lambert ? Oui, c’est moi.
(Ông là ông Lambert, phải không ? Vâng, tôi là ông Lambert.)

Đứng trước aussi và pas

J’aime le jazz, et toi ? Moi aussi (elle aussi, vous aussi…).
(Tôi thích nhạc jazz, còn bạn ? Tôi cũng vậy (cô ấy cũng vậy, bạn cũng vậy…)

Elle aime travailler. Et toi ? Pas moi (pas lui, pas nous…).
Cô ấy thích làm việc. Còn bạn? Tôi không thích (Anh ta không thích, chúng ta không thích …).

Dùng để nhấn mạnh chủ từ

Moi, je suis français, et toi, tu es vietnamien. / Tôi là người Pháp và bạn là người Việt.

Sau một giới từ

J’achète ce livre pour toi. (Tôi mua cuốn sách này cho bạn.)
Ils viennent chez toi ce soir ? (Họ đến nhà bạn tối nay?)
Tu vas au cinéma avec lui. (Bạn đi xem phim với anh ta.)
Je préfère rester chez moi. (Tôi thích ở nhà hơn)

Leave a Reply


Liên hệ

Phap Ngu Bonjour
  • 29 Nguyen Son Ha
  • P5, Q3, TP HCM
  • (08) 38.18.10.38
Teachers

Charlélie MENIL
Các đại từ nhấn mạnh (hoặc đại từ mang trọng âm) dùng để nhấn mạnh một danh từ hoặc một […]
Grégory GALVAN
Các đại từ nhấn mạnh (hoặc đại từ mang trọng âm) dùng để nhấn mạnh một danh từ hoặc một […]
Cle
Các đại từ nhấn mạnh (hoặc đại từ mang trọng âm) dùng để nhấn mạnh một danh từ hoặc một […]
Alexandre KOGUT
Các đại từ nhấn mạnh (hoặc đại từ mang trọng âm) dùng để nhấn mạnh một danh từ hoặc một […]
View All