Giao tiếp tiếng Pháp cơ bản thường sử dụng thì nào?

Trong giao tiếp tiếng Pháp cơ bản, người Pháp vẫn hay dùng các thì như tương lai gần, quá khứ tức thời, hiện tại tiếp diễn... Nhưng các thì này được diễn đạt như thế nào?
Nội dung bài viết

Người Pháp vẫn hay dùng các thì như tương lai gần, quá khứ tức thời, hiện tại tiếp diễn… Nhưng các thì này được diễn đạt như thế nào trong giao tiếp tiếng Pháp cơ bản ?

Các thì trong giao tiếp tiếng Pháp cơ bản

Passé Récent (quá khứ tức thời):

Công thức: VENIR DE \və.niʁ də\ + (verbe) INFINITIF 

Passé récent là một “thì” trong quá khứ, diễn tả hành động chỉ vừa mới (đã) xảy ra ngay thời điểm mà chúng ta nói. Passé récent thường dùng trong giao tiếp là chủ yếu. Trong tiếng Việt sẽ dùng “vừa mới”.

Ví dụ:

  • Tớ vừa mới đến – je VIENS D’ARRIVER;
  • Anh ấy vừa mới ăn – il VIENT DE MANGER
giao tiếp tiếng Pháp cơ bản
Passé Récent

Présent progressif (hiện tại tiếp diễn) :

Công thức : ÊTRE EN TRAIN DE \ɛ.tʁ‿ɑ̃ tʁɛ̃ də\ + (verbe) INFINITIF

Présent progressif được gọi là “thì” HIỆN TẠI TIẾP DIỄN, nhằm diễn tả các hành động đang diễn ra trong thời điểm mà người ta nói, trong tiếng Việt mình vẫn hay bảo là “đang”.

Ví dụ:

  • Cậu đang ăn đấy à? – ES-tu EN TRAIN DE MANGER?;
  • Chúng tớ đang đi chơi – Nous SOMMES EN TRAIN DE SORTIR
Giao tiếp tiếng Pháp cơ bản
Présent progressif

Futur Proche (tương lai gần):

Công thức: ALLER \a.le\ + (verbe) INFINITIF

Futur Proche là một “thì” trong tương lai, để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần so với thời điểm mà chúng ta nói, trong tiếng Việt sẽ dùng “sắp”. 

Ví dụ:

  • Các bạn sắp dùng bữa sáng chưa? – ALLEZ – vous PRENDRE le petit déjeuner?;
  • Các anh ấy sẽ đến đó chứ? – VONT – ils y ARRIVER?
giao tiếp tiếng Pháp cơ bản
Futur Proche

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học