Phiên âm các từ tiếng Pháp – bảng chữ cái

Để học ngôn ngữ tốt cần có phương pháp học phù hợp với mỗi cá nhân. Trong nhiều cách học, sẽ có một số bạn luyện được phần nói tốt hơn nhờ phần phiên âm các từ tiếng Pháp qua bảng chữ cái.
Nội dung bài viết

Để học ngôn ngữ tốt cần có phương pháp học phù hợp với mỗi cá nhân. Trong nhiều cách học, sẽ có một số bạn luyện được phần nói tốt hơn nhờ phần phiên âm các từ tiếng Pháp qua bảng chữ cái.

Bảng phiên âm các từ tiếng Pháp:
  1. Các nguyên âm:
[i]YvesminiAnny
[e]etavezpréféréallerdes
[ɛ]estmaislèveêtreappelle
[a] [ɑ]àâgeAnnabas
[y]sursûrUrsuleeu
[ø] [ə]veuxdeuxmercrediDenis
[œ]œufneufbeurreseul
[u]vouscoûtloup
[o]aubeautôtpot
[ɔ]osbolVictorPaul
Bảng phiên âm

Cách phát âm:

Nguyên âm – les voyelles
Phiên âm các từ tiếng Pháp
Bảng chữ cái phiên âm

2. Các âm mũi:

[ɛ̃] [œ̃]vinimpossiblepainessaimteindre
unhumbleparfum
[ɑ̃]anampouleencre
[ɔ̃]onombretronc maison
Bảng phiên âm
Les voyelles nasales

3. Các phụ âm:

[p]pipecapappel
[b]balbébéabbé
[m]Mamieâmehomme
[t]tartepattethéorie
[d]DenismodeadditionAlfred
[n]nousânetonne
[ɲ]signature
[k]cassesacpaquet
[g]gaffetagbague
[ŋ]camping
[f]foubofaffairephotomaçonnation
[v]vacaveavril
[l]lithalleallé
[s]sicassecerise
[z]zoogazbase
ʃ]chattacheachat
[ʒ]jeutigeâgé
[ʀ]ratcarcarré
[j]liétravailsommeil
[ɥ]huit
[w]ouimoi
Les consonnes

Các từ mẫu ghép từ các chữ cái:

APISyllabe ouverteSyllabe fermée
/i/dit \di\dite \dit\
/e/dé \de\
/ɛ/dais \dɛ\dette \dɛt\
/ɛ̃/Confonduavec /œ̃/daim \dɛ̃\plainte \plɛ̃t\
/œ̃/un \œ̃\junte \ʒœ̃t\
/œ/fleuriste \flœ.ʁist\peur \pœʁ\
/ə/œuf \əf\
(non accentuée)
/ø/deux \dø\creuse \kʁøz\
/y/dû \dy\lutte \lyt\
/u/doux \du\douze \duz\
/o/dos \do\dôme \dom\
/ɔ/phonétique \fɔ.ne.tik\bol \bɔl\
/ɔ̃/dont \dɔ̃\monte \mɔ̃t\
/ɑ̃/dent \dɑ̃\lente \lɑ̃t\
/ɑ/mât \mɑ\âme \ɑm\
/a/ma \ma\mal \mal\

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học