THÀNH NGỮ PHÁP - IL VAUT MIEUX TOMBER UNE FOIS QUE TOUJOURS CHANCELER

Vô tình hôm qua tớ đang ngâm cứu so sánh tổng thống Pháp và Mỹ để thêm ý tưởng cho bài viết B2 sắp tới nếu có thì thấy một câu rất hay của ông Theodore Roosevelt – Tổng thống thứ 26 Hoa kỳ – đó là “thật khó khăn khi thất bại, nhưng tệ hơn là không bao giờ cố gắng để thành công”. Trong tiếng Pháp cũng có một thành ngữ tương tự chính là IL VAUT MIEUX TOMBER UNE FOIS QUE TOUJOURS CHANCELER.

IL VAUT MIEUX TOMBER UNE FOIS QUE TOUJOURS CHANCELER \il vo mjø tɔ̃.be yn fwa kə tu.ʒuʁ ʃɑ̃.s(ə.)le\ – có nghĩa là thà ngã một lần còn hơn luôn luôn chùn bước. Câu này cũng có nghĩa tương tự như câu nói trên của ông Theodore hoặc thà làm rồi hối hận còn hơn hối hận vì không làm.

IL VAUT MIEUX … QUE \il vo mjø … kə\ là một cụm từ được hiểu “thà … còn hơn”. Ví dụ như thà đau đớn còn hơn hối hận sẽ là IL VAUT MIEUX avoir des douleurs QUE des remords.
TOMBER \tɔ̃.be\ là động từ, có nghĩa “ngã, rơi, rụng”. Ví dụ như anh ấy muốn chạy và đã ngã sẽ là il a voulu courir et il est TOMBÉ.
UNE FOIS \yn fwa\ là danh từ giống cái, có nghĩa “một lần”. Ví dụ như thêm một lần nữa sẽ là encore UNE FOIS.
TOUJOURS \tu.ʒuʁ\ là phó từ, có nghĩa là “luôn luôn”. Ví dụ như tớ luôn nghĩ đến cậu sẽ là je te pense TOUJOURS.
CHANCELER \ʃɑ̃.s(ə.)le\ là động từ, có nghĩa là “ngập ngừng, không quyết”. Ví dụ như cậu ngập ngừng không quyết định sẽ là tu chancelles dans ta résolution.

Nếu cậu đang chần chừ có nên học tiếng Pháp không thì IL VAUT MIEUX TOMBER UNE FOIS QUE TOUJOURS CHANCELER hẳn là dành cho cậu rồi

Nguồn: Bonjour Team

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học