THÀNH NGỮ PHÁP - QUAND ON A COMMENCÉ UN TRAVAIL, IL FAUT LE TERMINER

Học tiếng Pháp mà không biết những thành ngữ sau cũng là một thiếu sót lắm. Có một câu thành ngữ mà không chỉ mẹ tớ mà cả mỗi thầy cô vẫn luôn nhắc chính là “làm gì cũng phải đến nơi đến chốn”. Câu này khi qua tiếng Pháp sẽ là QUAND ON A COMMENCÉ UN TRAVAIL, IL FAUT LE TERMINER.

QUAND ON A COMMENCÉ UN TRAVAIL, IL FAUT LE TERMINER \kɑ̃ ɔ̃ ɑ kɔ.mɑ̃.se œ̃ tʁa.vaj, il.fo lə tɛʁ.mi.ne\ có nghĩa là khi chúng ta đã bắt đầu một công việc, cần phải hoàn tất công việc đó. Câu này cũng tương tự như câu thành ngữ Việt mình là “đến đầu đến đũa” hoặc “đến nơi đến chốn”, với hàm ý một khi đã bắt đầu làm một việc gì đó thì phải cố gắng hoàn thành công việc đó, đừng bỏ dở giữa chừng.

QUAND \kɑ̃\ là liên từ hoặc từ để hỏi có nghĩa là “khi, khi nào”. Ví dụ như khi trời mưa, khi nào làm xong, bạn có thể ra đi sẽ là QUAND vous aurez fini, vous pourrez partir.
ON \ɔ̃\ là chủ ngữ ngôi thứ ba, số ít, có nghĩa “người ta, chúng ta”. Ví dụ như chúng ta đi thôi sẽ là ON y va!
A COMMENCÉ \ɑ kɔ.mɑ̃.se\ là động từ được chia ở thì quá khứ passé composé, đi từ 02 động từ gốc là AVOIR và COMMENCER. AVOIR trong phần này sẽ được gọi là trợ động từ – auxiliaire, còn COMMENCER đang được chia ở dạng động tính từ quá khứ – participe passé. Nguyên cụm A COMMENCÉ có nghĩa là “đã bắt đầu”, được chia ở ngôi thứ ba, số ít.
UN TRAVAIL \œ̃ tʁa.vaj\ là danh từ giống đực, có nghĩa là “công việc”. Ví dụ như anh ấy đã bắt đầu công việc của mình sẽ là il A COMMENCÉ son TRAVAIL.
IL FAUT \il.fo\ là động từ không ngôi, có nghĩa là “cần phải”. Ví dụ như cần phải ăn để sống sẽ là IL FAUT manger pour vivre.
LE \lə\ chắc cậu sẽ nghĩa LE mạo từ thường hay đi kèm các danh từ phải không. Câu trả lời là nửa đúng nửa sai. Thực tế, LE ở đây là bổ ngữ trực tiếp của động từ TERMINER ngay liền sau, và LE đang thay thế cho chữ LE TRAVAIL. Trong tiếng Pháp, chúng ta đã học về cấu trúc COD (complément d’objet direct – bổ ngữ trực tiếp) và COI (complément d’objet indirect – bổ ngữ gián tiếp) dùng hỗ trợ thay thế các danh từ đã được nhắc trong phần trước đó mà cả người nói – người nghe – người đọc đều đã biết đến và có thể hiểu từ – cụm được thay thế.
TERMINER \tɛʁ.mi.ne\ là động từ, có nghĩa là “kết thúc, hoàn tất”. Ví dụ như trong câu trên nếu nói rõ ra sẽ là phải kết thúc công việc – IL FAUT TERMINER LE TRAVAIL.

Chúng ta đều là những thành viên của thế hệ Gen-Z, có nghĩa là những con người văn minh, mà văn mình thì cần phải trách nhiệm với những điều mình đã chọn, vậy nên các bạn yêu của Bonjour  khi học tiếng Pháp thì đừng quên câu “QUAND ON A COMMENCÉ UN TRAVAIL, IL FAUT LE TERMINER” nhé. 

Nguồn: Bonjour Team

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học