Tiếng Pháp nâng cao – Diễn đạt lời khuyên

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có cách diễn đạt lời khuyên cũng như những điều bắt buộc. Tiếng Pháp cũng vậy. Để diễn đạt lời khuyên như thế nào cho đúng thì cùng Pháp ngữ Bonjour xem những cách dưới đây
Nội dung bài viết

Tiếng Pháp nâng cao trình độ B2 sẽ diễn đạt lời khuyên và điều bắt buộc như thế nào? Có bao nhiêu kiểu diễn đạt lời khuyên?

Các kiểu diễn đạt lời khuyên trong tiếng Pháp nâng cao:

 • il faut/faudrait (cần phải) + infinitif (động từ nguyên mẫu);
 • il vaut/vaudrait mieux (sẽ tốt hơn) + infinitif (động từ nguyên mẫu); 
 • il est + adjectif + de + infinitif (động từ nguyên mẫu);
 • il faut/faudrait que + sujet + subjonctif;
 • il vaut/vaudrait mieux que + sujet + subjonctif;
 • il est + adjectif + que + sujet + subjonctif
Tiếng Pháp nâng cao
 1. Về diễn đạt lời khuyên (Conseil – recommandation):
 • il faudrait : nên / tốt hơn là

Ví dụ:  Il faudrait prendre de nouvelles dispositions (cần phải theo những xu hướng mới).

Il faudrait que tu lui parles (bạn nên nói chuyện với anh ta).

 • il vaut mieux (que) : tốt hơn là

Ví dụ: Il vaut mieux partir avant la nuit (tốt hơn là nên ra đi trước đêm tối).

Il vaut mieux que vous partiez tout de suite (tốt hơn là bạn đi ngay).

il est + adjectif:
 • il est important (de/que) : điều quan trọng là
 • il est recommandé (de/que) :  điều khuyến khích
 • il est conseillé (de/que) :  điều khuyến khích

2. Về diễn đạt điều bắt buộc (Obligation – ordre formel)

 • il faut faire : phải, cần phải làm gì (diễn tả một sự bắt buộc chung)

Ví dụ: Il faut conduire lentement (phải lái xe chậm).

Il faut manger pour vivre (phải ăn để sống).

 • il faut que tu fasses : bạn phải, cần phải làm gì (diễn tả một sự bắt buộc cá nhân)

Il faut que je travaille samedi (tôi phải làm việc ngày t7)

 • il est + adjectif:

il est obligatoire (de/que) : điều bắt buộc là

 • il est impératif (de/que) : điều bắt buộc là
 • il est nécessaire (de/que) : điều cần thiết là
 • il est indispensable (de/que) : tuyệt đoi cần thiết
 • il est essentiel (de/que) : tất yếu là, nhất thiết là
 • devoir + infinitif

Ví dụ: Il faut que tu ailles à l’école = Tu dois aller à l’école. – bạn phải đến trường.

 • impératif

Ví dụ: Va à l’école ! Apprends tes leçons !  – Đi học đi! Học bài đi!

Cách chia động từ Devoir

Je dois me lever tôt tous les jours.

Tu dois bien travailler à l’école. 

Il / elle / on doit faire du sport.

Nous devons aller voir un docteur. 

Vous devez conduire prudemment.

Ils / elles doivent faire attention à leur santé.

Mon

BONJOUR TEAM

BONJOUR TEAM

Pháp Ngữ Bonjour là ngôi nhà chung cho những ai yêu tiếng Pháp - Văn hóa Pháp.Tổ chức giáo dục đào tạo tiếng Pháp từ căn bản đến nâng cao (Online - Offline)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký để được tư vấn lịch học

* Vui lòng ghi chính xác số điện thoại để bộ phận lớp học liên hệ xác nhận việc đăng ký của bạn.

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo
error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học