Quan sát là bước đầu tiên và mạnh mẽ nhất để thay đổi phương pháp giảng dạy. Quan sát hàng ngày cho thấy nhiều thông tin về năng lực và kỹ năng của học viên, đây cũng được coi là một công việc của giáo viên.

CHARLÉLIE

Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ và đã dạy ở Việt Nam hơn 6 năm

ANTHONY

Thạc sĩ ngành Sư phạm và đã dạy ở Việt Nam hơn 1 năm

ÉDOUARD

Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ và đã dạy ở Việt Nam hơn 3 năm

JULIEN

Professeur

AURORE

Thạc sĩ ngành Sư phạm Pháp và đã dạy ở Việt Nam hơn 3 năm

LAURENT

Đã dạy ở Việt Nam hơn 7 năm

ROBIN

Thạc sĩ ngành Sư phạm Pháp và đã dạy ở Việt Nam hơn 2 năm

ALEX

Professeur

error: Content is protected !!

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học