THÀNH NGỮ PHÁP
L'HOMME CRÉE LE BIEN, LE BIEN NE CRÉE PAS L'HOMME

Mấy nay nhiều người hỏi tớ có câu thành ngữ nào tiếng Pháp liên quan đến con người và của cải không, thì tớ có câu L’HOMME CRÉE LE BIEN, LE BIEN NE CRÉE PAS L’HOMME này, nghĩa tương tự như còn người còn của.

L’HOMME CRÉE LE BIEN, LE BIEN NE CRÉE PAS L’HOMME \l‿ɔm kʁe lə bjɛ̃, lə bjɛ̃ nə kʁe pa l‿ɔm\ có nghĩa là con người tạo ra của cải, của cải không tạo ra con người. Có lẽ câu giải nghĩa cũng đủ rõ để hiểu, chúng ta tạo ra của cải nhưng vật chất không tạo nên con người ta.

L’HOMME \l‿ɔm\ là danh từ giống đực, có nghĩa là “con người”. Ví dụ người đẹp vì lụa sẽ là l’habit fait L’HOMME.
CRÉE \kʁe\ là động từ CRÉER được chia ở ngôi thứ 3, số ít, có nghĩa là “tạo ra”. Ví dụ anh ấy tạo ra một từ sẽ là Il CRÉE un mot.
LE BIEN \lə bjɛ̃\ là danh từ giống đực, có nghĩa là “của cải”. Ví dụ cô ấy có ruộng đất sẽ là Elle a du BIEN au soleil.
NE … PAS \nə…pa\ là phó từ, có nghĩa là “không”. Ví dụ anh ấy không ăn nữa sẽ là Il NE mange PAS.

Cũng như khi học tiếng Pháp, L’HOMME CRÉE LE BIEN, LE BIEN NE CRÉE PAS L’HOMME, chúng ta tạo nên ngôn ngữ này chứ không phải tiếng Pháp tạo nên chúng ta. Nên, cố gắng lên nhé

Nguồn: Bonjour Team

Gửi thông tin thành công

Đăng ký tư vấn khoá học